General terms & conditions

Algemene voorwaarden                           

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zij van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van Euro Parfums, gevestigd in Berkel en Rodenrijs hierna te noemen “de gebruiker”.

2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij. Een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als ‘de consument”’.

3. Andersluidend voorwaarden maken allen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enig andere wijze van communicatie die met het oog op de stand  der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van de algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Overeenkomsten

1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend.

2. Mondelinge afspraken binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn bevestigd, dan wel zodra de gebruiker met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.

3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker  bindend

Artikel 3: Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaardingen bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De door gebruiker gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbieding, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. De kosten kunnen onder meer –doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.

3. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. De in het vorige lid van dit artikel genoemde monsters, brochures, tekeningen e.d. blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van de gebruiker te worden teruggezonden. Zij mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de gebruiken niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

5. A. indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d. is de gebruiker gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden. Dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening brengen.

B. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening worden gebracht. Bij prijsverhogingen, binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.

Artikel 5: Levering, Leveringstermijnen

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

2. Bij levering in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als afzonderlijk transactie beschouwd en door de gebruiker per transactie te worden gefactureerd.

3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.

4. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van wederpartij. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de bestelde zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de zaken te leveren.

6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in de vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 maand, gerekend vanaf de datum van opslag in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeenkomst c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

8. De gebruiker is bevoegd om ter – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – voorruitbetaling of zekerheidstelling van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan.

Artikel 6: Voortgang levering

1. De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijn naar evenredigheid worden bijgesteld.

2.  Wanneer de levering door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan wederpartij in rekening te brengen.

3. Alle onkosten welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van de laatstgenoemde. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 7: Emballage

1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin zaken worden afgeleverd, blijven eigendom van de gebruiker en mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze zijn bestemd.

2. De gebruiker is gerechtigd door deze emballage, bij de wederpartij, statiegeld in rekening te brengen. De gebruiker is verplicht deze emballage terug te nemen mits franco geretourneerd, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht, gedurende een door de gebruiker te bepalen periode na leveringsdatum.

3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt het recht op terugbetaling van het statiegeld.

4. Indien het –ter beoordeling van de gebruiker – noodzakelijk mocht blijken, worden emballage tegen kostprijs bij de wederpartij in rekening gebracht en niet teruggenomen.

Artikel 8: Reclames en retourzendingen

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker.

2.  Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan de gebruiker te worden gemeld.

3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 8 van artikel 9 in aanmerking genomen.

4. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijn aan de gebruiker zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

5. De bestelde zaken worden in de bij de gebruiker voorradige groothandelsverpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, e.d. gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de gebruiker.

6. Ten aanzien van onvolkomenheden in natuurproducten kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof(fen)  waaruit het product is vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van de gebruiker.

7. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

8.  De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.

9. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de gebruiker de reclame gegrond verklaart.

10.  Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of over gepakt, vervalt elk recht op reclame.    

11. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 9.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en Garantie

1.  De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijden- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of leidinggevend personeel.

2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden.

3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een gebruiker gesloten verzekering

4. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde; de feitelijk levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

5.  Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van de (op)levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken – te zijner – kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.

6. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van             vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

B.  In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn 1 jaar.

7.  Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

8. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.

9. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen ieder aanspraak van derden ter zake van de schade vergoeding indien en voor zover:

A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies en/of adviezen van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundig bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;

B. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven.

Artikel 10: Betaling

1.  Betaling dient binnen 30 dagen na factuur datum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

A.  Zal van af dat tijdstip aan de wederpartij een krediet beperkingtoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nader ingebrekestelling zal zijn vereist;

B. Zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ten grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;

C. Zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitenrechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de hoofdsom en vertragingsrente  met een absoluut minimum van € 150,--

D.  Heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d. een bedrag van € 20,-- ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet met een eis tot schade vergoeding.

4.  Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschiedt of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijk vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

5.  Door de wederpartij gedane betalingen   strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.  A Indien de wederpartij, uit welken hoofde dan ook, een of meer tegenvordering heeft op de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige ) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

1.  De gebruiker behoudt zich de eigendom van de geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichting jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van  de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met de die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

3.  Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade gederfde winst en interest te vorderen.

4.  De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 12: Pand/Warrantage 

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te

vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te

brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan

diens zijde . De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enig ingebrekestelling te zijn

gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst

ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde

winst en interest.

 

Artikel 13 Faillissement, Beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen van deze voorwaarden wordt tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

 

Artikel 14: Overmacht 

 

1.         ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet nakoming aan de zijde van de gebruiker, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval  zich andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn  op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.

2.   Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet- nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; weersomstandigheden, bedrijfsstoringen, door brand, ongeval of andere voorvallen of natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet- tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 15: ontbinding Annulering/Opzegging  

1  Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de deze overeenkomst voortvloeien  zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

2.  In afwijking van bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval van rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de gebruiker, docht dat recht worden beheerst.

3  Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

4. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 maand nadat de gebruiken aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.

5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of- naar zijn keuze- de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.